White plates and a cup and silver cutlery and salt and pepper cellars on a marbel table.

Verostrategia ja verojalanjälki

Altia toimii vastuullisena veronmaksajana kaikissa maissa, joissa konsernilla on liiketoimintaa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia ja Ranska). Lisäksi yhtiön tavoitteena on edistää konsernin strategista kehitystä ja tukea liiketoiminnan ratkaisuja varmistaen myös näiden asianmukaisen verotuksellisen toteuttamisen.

left

Veroasioiden hallinta on keskitetty konsernitasolle, jossa verotukseen liittyvät päätökset tehdään. Epäselvissä tilanteissa käytetään apuna veroasiantuntijoita, ja  verotuskäytännön selventämiseksi voidaan hankkia verottajalta joko suullista tai kirjallista ohjeistusta.

Yhtiölle on tärkeää noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä ja raportoinnissa kaikkia sovellettavia paikallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä. Periaatteena on maksaa verot siinä maassa, jossa tuotot syntyvät. Altia Oyj ei toimi OECD:n määritelmän(1 mukaisissa veroparatiiseissa, eikä harjoita verosuunnittelua, jonka tarkoituksena olisi keinotekoisesti vähentää konsernin tai yksittäisen maan verotettavaa tuloa.

Yhtiö noudattaa siirtohinnoittelussaan paikallisia lakeja ja OECD:n siirtohinnoittelua koskevia ohjeita sekä soveltaa siirtohinnoittelussa markkinaehtoperiaatetta konsernin sisäisissä liiketoimissa tuotteiden, palveluiden, immateriaalioikeuksien ja rahoituksen osalta.

Altia maksaa ja tilittää erilaisia veroja, joista merkittävin on valmistevero. Valmisteverot eivät sisälly yhtiön raportoimaan liikevaihtoon. Maksettuja veroja ovat tuloverojen lisäksi työnantajamaksut ja kiinteistöverot. Tilitettäviä veroja ovat valmisteverojen lisäksi suurimpina arvonlisävero, palkoista perittävät ennakonpidätykset, sekä lähdeverot.

Altia Oyj noudattaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston valtion enemmistöomisteisille yhtiöille antamaa ohjetta maakohtaisten verojen raportoinnissa. Ohjeen mukainen yhteenveto veroista ja maksuista julkaistaan osana vuosikertomusta. Yhteenvedon tiedot perustuvat konserniin laskentajärjestelmistä keräämiin tietoihin. Olennaiset verot ja maksut on luokiteltu verolajeittain.

Ohjeistuksen mukaisesti Altia noudattaa veroraportoinnissa olennaisuusperiaatetta, minkä perusteella tiedot esitetään maakohtaisesti Suomen ja Ruotsin osalta. Nämä maat ovat yhtiön päämarkkina-alueet, ja konsernin liikevaihdosta noin 80 % tulee näistä maista. Muut toimintamaat (Norja, Tanska, Viro, Latvia ja Ranska) eivät täytä erillisinä raportointikohteina olennaisuusrajana pidettyä 10 % osuutta konsernin liikevaihdosta, vaan ne on esitetty omana kokonaisuutenaan.

* OECD:n mukaan veroparatiisilla tarkoitetaan maata tai aluetta, jossa on alhainen tai olematon verotus, jotka eivät ole halukkaita osallistumaan kansainväliseen tiedonvaihtoon, jotka eivät vaadi niihin rekisteröityneiltä yrityksiltä tosiasiallista liiketoimintaa omalla alueellaan ja joiden avoimuudessa on puutteita.

Altian verojalanjälki, tiedot tilikaudelta 2019:

 

Tiedot tilikaudelta 2019

 

Vertailuvuosi 2018

 

Yhteensä

Suomi

Ruotsi

Muut maat

 

Yhteensä

Suomi

Ruotsi

Muut maat

Tilikaudelta maksetut verot, milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteisövero

3,1

1,3

1,5

0,3

 

8,0

3,6

3,4

0,9

Kiinteistövero

0,1

0,2

-0,2

-

 

0,3

0,2

0,1

0,1

Työnantajamaksut

10,9

7,2

3,2

0,5

 

11,1

7,6

3,3

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikaudelta tilitettävät verot, milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvonlisäverot, myynnit

234,4

126,8

73,8

33,8

 

229,6

116,94

72,2

40,4

Arvonlisäverot, hankinnat

77,3

45,3

22,3

9,7

 

79,0

44,82

21,4

12,8

Valmisteverot

431,9

229,2

130,8

71,9

 

444,3

239,2

131,1

74,0

Ennakkopidätykset

9,6

6,2

1,8

1,7

 

11,9

7,6

2,0

2,3

Mahdolliset muut verot (mm. lähdeverot)

1,1

0,1

0,9

0,1

 

1,0

0,0

0,9

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto maittain eriteltynä, milj. euroa (paikallinen)

408,3

241,1

101,6

65,6

 

411,0

239,3

95,0

76,6

Tulos ennen veroja maittain eriteltynä, milj. euroa (paikallinen)

 

43,8

85,7

1,8

 

 

18,6

2,8

2,6

Henkilöstö maittain eriteltynä*

632

381

110

141

 

678

402

114

162

Taulukossa on esitetty merkittävimmät verot ja veronluonteiset maksut, jotka yhtiö on paikallisten lakien mukaan velvollinen maksamaan tai perimään. Muut maat (Norja, Tanska, Viro, Latvia ja Ranska) on esitetty yhtenä kokonaisuutena, koska ne eivät täytä erillisinä raportointikohteina olennaisuusrajana pidettyä 10 % osuutta konsernin liikevaihdosta.

*Tilanne 31.12.2019