highcoast_martini

Altian yhtiökokous 2020 pidetään 4.6.2020

Varsinainen yhtiökokous 2020

Altia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 4.6.2020 klo 16 Altian pääkonttorilla.

left

Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan on julkaistu pörssitiedotteena 13.5.2020.

Koronaviruspandemiasta johtuen Altia on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiökokous pidetään vain, jos henkilökohtaisesti kokoukseen osallistuvien määrä on niin vähäinen, että yhtiökokous voidaan pitää Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.

Erikoisjärjestelyt viranomaismääräysten noudattamiseksi

 • Altia kehottaa vakavasti osakkeenomistajia pidättäytymään osallistumasta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla.
 • Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä – ei vaadi rekisteröintiä.
 • Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan käyttämään äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai vaihtoehtoisesti yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla.
 • Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista.
 • Yhtiökokouksessa ei ole ruoka- tai virvoketarjoilua, eikä jaettavia tuotelahjoja.
 • Yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään mahdollisimman lyhyinä ja vähimmäisvaatimukset täyttävinä.
 • Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä rajataan minimiin.
 • Altia julkistaa yhtiön internetsivuilla toimitusjohtajan videokatsauksen kokouksen jälkeen.
 • Ikä- tai sairaustilansa perusteella riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä, jotka ovat matkustaneet Suomen ulkopuolelle 14 päivää ennen yhtiökokousta, sekä henkilöitä, joilla on flunssaoireita, pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti.

Altia tarkkailee koronavirustilanteen kehittymistä, noudattaa Suomen viranomaisten ohjeita sekä päivittää tässä kutsussa kuvattuja toimenpiteitä tarvittaessa. Yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään seuraamaan yhtiön verkkosivuja mahdollisen lisäohjeistuksen tai muutosten varalta.

Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen ja osingonmaksuun liittyen

25.5. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
28.5. klo 16 mennessä Ennakkokysymykset yhtiökokoukselle 
1.6. klo 16 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestäminen päättyy
1.6. klo 10 Ilmoittautuminen päättyy hallintarekisterissä olevien osakkeiden osalta
4.6. klo 16 Yhtiökokous
5.6. Osingon irtoamispäivä, ensimmäinen erä
8.6. Osingon täsmäytyspäivä, ensimmäinen erä
15.6. Osingon maksupäivä, ensimmäinen erä

Aika ja paikka

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 4.6.2020 klo 16 Altian pääkonttorilla, Kaapeliaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00.

Yhtiökokous pidetään vain, jos henkilökohtaisesti kokoukseen osallistuvien määrä on niin vähäinen, että yhtiökokous voidaan pitää Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.

Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä ja/tai käyttämään äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai vaihtoehtoisesti yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.5.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 1.6.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • Euroclearin internetpalvelussa;
 • sähköpostitse osoitteeseen investor.relations [at] altiagroup.com
 • puhelimitse numeroon 020 770 6908 arkisin klo 9–16; tai
 • kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja mahdollisen asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Kaikkia osakkeenomistajia ja asiamiehiä kehotetaan äänestämään ennakkoon tai käyttämään äänioikeuttaan varsinaisessa yhtiökokouksessa Altian tarjoamaa valtakirjapalvelua käyttäen.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 13.5.-1.6.2020 klo 16.00 saakka. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

>> Äänestä ennakkoon


Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistaja voi halutessaan valtuuttaa yhtiön lakimiehen Heini Moilasen tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään äänivaltaa tämän puolesta yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan hyödyntämällä yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua, tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen tämän kutsun mukaisesti voidakseen hyödyntää valtakirjapalvelua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen investor.relations [at] altiagroup.com tai kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki viimeistään 1.6.2020 klo 16.00 mennessä.

Ohjeet ennakkokysymysten esittämiseksi

Osakkeenomistajat voivat esittää yhtiölle etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista. Puheenvuorot laaditaan mahdollisuuksien mukaan siten, että niissä vastataan ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin tai kysymyksiin vastataan muulla tavoin.

Mahdolliset kysymykset piti toimittaa viimeistään 28.5.2020 klo 16.00.

Ohjeet suoran verkkolähetyksen seuraamiseksi

Osakkeenomistajat voivat seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetystä voi seurata ilman rekisteröintiä. Verkkolähetys järjestetään Microsoft Teams -tapahtumana ja siihen pääsee alla olevaa linkkiä klikkaamalla.  

>>  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzAyNTkxZjUtNzVlZS00ZDU5LTljZjUtNzU0YTAyNjkyNDgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c32b30ff-5871-4a7d-a29e-6f63e6b0ebfd%22%2c%22Oid%22%3a%22d962bdab-ca8e-4e3f-9cc3-2f868d5a7ef3%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Yhtiökokousta vain verkkolähetyksen kautta seuraavaa osakkeenomistajaa ei katsota osallistuvan kokoukseen, eikä lähetyksen kautta voi esittää kysymyksiä eikä äänestää (paitsi asiamiehen välityksellä tai äänestämällä ennakkoon).

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 1.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen koskevat tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja mahdollisesti äänestää ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Materiaalit

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä verkkosivuilla viimeistään 18.6.2020.