Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtaja hoitaa Altian juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot on yksilöity kirjallisessa palvelussopimuksessa. Toimitusjohtaja on vastuussa Yhtiön liiketoiminnan johtamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta.

Toimitusjohtaja hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpito on Suomen lain mukainen ja että Yhtiön varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan tehtäviä ohjaa pääasiassa osakeyhtiölaki. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi, kehittää Yhtiötä hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Toimitusjohtaja on myös vastuussa siitä, että Yhtiötä johdetaan soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu hallituksen kokouksiin ja käyttää siellä puhevaltaa.

Altia Oyj:n toimitusjohtajana toimii KTM Pekka Tennilä (s. 1969).