Hallinnointi

Näiltä sivuilta löydät tietoa Altian hallinnointiperiaatteista, jotka Altian hallitus on hyväksynyt. Hallitus hyväksyy myös ohjeistuksia ja toimintapolitiikkoja täydentämään hallinnointiperiaatteita, mikä luo perustan Altian tehokkaalle, hyvän hallinnointitavan mukaiselle johtamiselle ja ohjaukselle. Hallitus arvioi vuosittain hallinnointiperiaatteiden ajantasaisuuden.

Hallinnointiperiaatteet täydentävät osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen), kirjanpitolakia (1336/1997, muutoksineen), Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Altian yhtiöjärjestystä. Lisäksi Altia noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2015 (”Hallinnointikoodi”). Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Hallinnointikoodi perustuu noudata tai selitä -periaatteelle, minkä vuoksi poikkeamiset Hallinnointikoodista tulee selittää ja julkistaa. Altia ei poikkea mistään Hallinnointikoodin suosituksista.

Yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa Altian johtamisesta, ja heidän velvollisuutensa on lähtökohtaisesti määritelty osakeyhtiölaissa. Altian johtaminen ja hallinnointi perustuvat myös yhtiökokouksen ja yhtiön tekemiin päätöksiin.

Hallitus varmistaa, että Altia noudattaa hyvän hallinnointitavan periaatteita.

Altian hallintojärjestelmä
Altian hallinnointijärjestelmä