Hallinnointi

Altia Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on hyväksynyt hallinnointiperiaatteet, jotka esitetään verkkosivujen Hallinnointi-osiossa. Hallitus hyväksyy myös ohjeistuksia ja toimintapolitiikkoja täydentämään hallinnointiperiaatteita, mikä luo perustan Altian tehokkaalle, hyvän hallinnointitavan mukaiselle johtamiselle ja ohjaukselle. Hallitus arvioi vuosittain hallinnointiperiaatteiden ajantasaisuuden.

Hallinnointiperiaatteet täydentävät osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen), kirjanpitolakia (1336/1997, muutoksineen), Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi Altia noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2015 (”Hallinnointikoodi”). Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Hallinnointikoodi perustuu noudata tai selitä -periaatteelle, minkä vuoksi poikkeamiset Hallinnointikoodista tulee selittää ja julkistaa. Yhtiö ei poikkea mistään Hallinnointikoodin suosituksista.

Yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa Yhtiön johtamisesta, ja heidän velvollisuutensa on lähtökohtaisesti määritelty osakeyhtiölaissa. Yhtiön johtaminen ja hallinnointi perustuvat myös yhtiökokouksen ja Yhtiön tekemiin päätöksiin.

Hallitus varmistaa, että Altia noudattaa hyvän hallinnointitavan periaatteita.

 

Lue lisää:

Altian hallintojärjestelmä
Altian hallinnointijärjestelmä