Hallinnointi

Toimitusjohtaja hoitaa Altian juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan Yhtiön ylin päättävä elin.

Altian hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi ja enintään viisi muuta jäsentä.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Altia-konsernin strategian toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Altian hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta.

Hallitus vastaa Altian hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Altia Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on hyväksynyt hallinnointiperiaatteet, jotka esitetään verkkosivujen Hallinnointi-osiossa. Hallitus hyväksyy myös ohjeistuksia ja toimintapolitiikkoja täydentämään hallinnointiperiaatteita, mikä luo perustan Altian tehokkaalle, hyvän hallinnointitavan mukaiselle johtamiselle ja ohjaukselle. Hallitus arvioi vuosittain hallinnointiperiaatteiden ajantasaisuuden.