Liiketoimintaperiaatteet

Altian liiketoimintaperiaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme, ja ne koskevat kaikkia konsernin yhtiöitä sekä työntekijöitä.

Toimintatapa

Toimimme rehellisesti, lahjomattomasti ja avoimesti.

Laillisuus

Noudatamme toimintamaidemme lakeja, määräyksiä ja alan sääntöjä.

Työntekijät

Kunnioitamme ja edistämme ihmisten perusoikeuksia ja kansainvälisiä työstandardeja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ja kansainvälisen työjärjestön keskeisten sopimusten mukaisella tavalla. Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua sekä tasapuolisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa, palkkauksessa, henkilöstön kehittämisessä ja uralla etenemisessä riippumatta rodusta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vammaisuudesta. Emme käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa.

Työntekijöiden palkkaaminen, työllistäminen ja ylentäminen perustuvat yksinomaan pätevyyteen ja työtehtävissä tarvittaviin kykyihin. Sitoudumme tarjoamaan kaikille työntekijöillemme turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Yhteistyössä työntekijöiden kanssa autamme heitä kehittymään. Kunnioitamme henkilöstön yksityisyyttä ja henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuutta sekä työntekijöidemme yhdistymisvapautta. Sitoudumme edistämään vastuullista alkoholinkäyttöä ja toimimme sen mukaisesti. Tunnemme vastuumme yrityksen menestyksestä ja maineesta.

Kuluttajat

Tarjoamme tuotteita ja palveluja, joiden hinta ja laatu tuovat kuluttajille arvoa. Tuotteet ovat vastuullisesti käytettyinä turvallisia. Kaikki Altiaan kuuluvat yritykset noudattavat spiritsEUROPEn vastuullisen markkinoinnin
ohjeita.

Osakkeenomistajat

Toimimme hyvän hallintotavan (corporate governance) periaatteiden mukaisesti.

Liikekumppanit

Altia ylläpitää molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita alihankkijoidensa, asiakkaidensa ja liikekumppaneidensa kanssa. Liikesuhteemme perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Takaamme Altian ja liikekumppaneidemme liikesalaisuuksien luottamuksellisuuden sekä säilytämme kaiken luottamuksellisen tiedon, jonka saamme työssämme tietoomme. Odotamme liikekumppaniemme noudattavan samanlaisia periaatteita kuin itsekin noudatamme.

Ympäristö

Huolehdimme toimintamme ympäristövaikutuksista ja pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia osana kestävää liiketoimintaa.

Kilpailu

Uskomme kovaan, mutta reiluun kilpailuun ja tuemme asianmukaisen kilpailulainsäädännön kehitystä. Noudatamme toiminnassamme reilun kilpailun periaatteita sekä kaikkia asiaankuuluvia säännöksiä.

Lahjomattomuus

Emme anna emmekä vastaanota suoraan eikä välillisesti lahjuksia tai muita sopimattomia etuuksia, joilla voitaisiin saavuttaa liikevoittoa tai taloudellista etua. Emme anna emmekä vastaanota mitään lahjaa tai maksua, joka voidaan mahdollisesti tulkita lahjukseksi. Emme tue suoraan tai epäsuorasti poliittisia puolueita tai organisaatioita. Emme myöskään osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoitukseen.

Eturistiriidat

Vältämme sellaisia toimia tai taloudellisia sidoksia, jotka voivat olla ristiriidassa työhön liittyvien vastuiden kanssa. Emme käytä asemaamme hyväksi saadaksemme etua itsellemme tai muille.

Noudattaminen – Valvonta – Raportointi

Altian hallitus on hyväksynyt nämä liiketoimintaperiaatteet, jotka ovat osa yrityskulttuuriamme. Liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen on keskeinen tekijä liiketoimintamme menestyksen kannalta. Altian johtoryhmä vastaa siitä, että kaikki työntekijät tuntevat nämä periaatteet, ymmärtävät ne ja noudattavat niitä. Päivittäisessä toiminnassa periaatteiden noudattamisesta vastaavat maakohtaiset yksiköt, yritykset ja toiminnot. Tarvittaessa periaatteita voidaan täsmentää eri maiden tarpeisiin räätälöidyllä ohjeistuksella.

Mikäli epäilemme, että näitä periaatteita on loukattu, käännymme esimiehemme tai hänen esimiehensä puoleen.